Algemene Voorwaarden

Lees zorgvuldig, handel met vertrouwen: Ontdek onze algemene voorwaarden

Definities: Verhuurder, Huurder en het Gehuurde

  • Onder verhuurder wordt verstaan: TJOEKTJOEK ingeschreven bij K.V.K. onder nr. 36050262
  • Onder huurder wordt verstaan: DE ONDERTEKENDEN
    Onder het gehuurde wordt verstaan: SOLEX / TUK TUK met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst.

Rechten Plichten

Let op: Op kleding en / of schoeisel kunnen olie en/ of vetvlekken komen, houd hier rekening mee.

Artikel 1

Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2

Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten een minimumleeftijd hebben van 18 jaar voor de SOLEX en 24 jaar voor besturen van de TUK TUK en beschikken over een geldig bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs.

Artikel 3

Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet.

Artikel 4

Voor en tijdens de rit mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5

Het is ten strengste verboden:
Een of meerdere personen te vervoeren op de solex
Met de SOLEXEN / TUK TUK tegen elkaar te botsen.
De trottoirbanden op en af te rijden, door bermen te rijden.
Alcohol, drugs en /of medicijnen te gebruiken, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden voor of tijdens de rit.

Artikel 6

De SOLEXEN EN TUK TUK zijn W.A. verzekerd. Eigen risico per gebeurtenis is € 250, – voor solex en € 500, – voor de TUK TUK. De bestuurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders; alle schade (inclusief diefstal), aan de solexen of andere spullen van verhuurder hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder of van derden. De huurder zal de hier uit voortvloeiende kosten van herstel en ook de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook de verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 7

Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden worden toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8

Het huren van de SOLEX / TUK TUK geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 9

Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10

Bij een vroegtijdige terug bezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van de huurgelden.

Artikel 11

Verhuurder is te alle tijden gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurgelden.

Artikel 12

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder. Reservering – borgstelling en betaling

Artikel 13

Een optie is een week geldig en komt daarna geheel te vervallen.

Artikel 14

Bij reservering moet 25% van de overeenkomst binnen 8 dagen worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 14 dagen voor aanvang activiteit te worden ontvangen op rekening NLRABO0111416655 Bij reservering binnen 14 dagen moet het bedrag van de overeenkomst geheel worden voldaan binnen 7 dagen na dagtekening overeenkomst

Artikel 15

Een week voor aanvang dient het definitieve aantal deelnemers worden doorgegeven dit aantal zal worden berekend en is bindend.

Artikel 16

Annuleringen alleen per e-mail, waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
30 tot 7 dagen voor aanvang: 50%.
Binnen 7 dagen van overeenkomst: 100%.

Voorts is de huurder gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.